370 W South St
Benton, KS 67017

$35,000

  • 0.36 acres
  • Single Family