00000 W Bryce Dr
Milton, KS 67106

$5,000

  • 0.4 acres
  • Single Family