1013 W 17th ST
Newton, KS 67114-000

$35,900

  • 0.27 acres
  • Single Family

1009 W 17th ST
Newton, KS 67114-000

$35,900

  • 0.27 acres
  • Single Family

1005 W 17th ST
Newton, KS 67114-000

$35,900

  • 0.27 acres
  • Single Family

1001 W 17th ST
Newton, KS 67114-000

$35,900

  • 0.27 acres
  • Single Family